dN gen 07-3  - verffabriek 

De Nooij. 7e generatie. Willem dN en Maria Doornebal

foto's en verhalen , oa over de Doleantie

 

inhoudsopgave (globaal) van deze pagina
   
personalia dN gen 07-1
Geboren Overeem, geecht bij huwelijk ouders dN gen 07-1
opvoeding door grootouders dN gen 07-1
2e huwelijk moeder dN gen 07-1
   
Maria Doornebal, Utrechtse muts, Veluwse muts dN gen 07-2
Over Maria Doornebal dN gen 07-2
liefdesbrief 1878 dN gen 07-2
Recept tegen schurft dN gen 07-2
aanstelling bij de raad van beroep Ongevallenverzekering 15-5-1903 dN gen 07-2
40 jaar getrouwd dN gen 07-2
   
Verfhandel en schildersbedrijf 1908  dN gen 07-3
Firmanten Fa W. de Nooij 1927        dN gen 07-3
Overdracht bedrijf 1919                        dN gen 07-3
Afspraak 1921 en betaling p jaar  dN gen 07-3
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-3
   
Doleantie 1887 en toespraak ivm 50 jaar doleantie, uit de NH kerk gezet 1895 dN gen 07-4
gestenigd na doop van Jan dN gen 07-4
Uit NH kerk gezet dN gen 07-4
Herdenking 50 jaar Doleantie  (1937) dN gen 07-4
   
Enveloppen, brieven dN gen 07-5
overlijden Maria en Willem dN gen 07-5
afscheidsbrief van Willem aan zijn kinderen 1933 (zeer gelovig) dN gen 07-5
Schilderijtjes  (door Willem geschilderd ) dN gen 07-5
   
in memoriam en herinneringen (1963 en 2006) dN gen 07-6
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-6
   

de Nooij, ontcijferd door Dries Touw (echtgenoot Ria Snoek, geb 1954)

 

Ede, 23 December 1889

 

Den Heer Nijholt

                                    Te Oosterbeek

Mijnheer en vriend!

Destijds toen U bij ons was herinnert gij U nog wel gesproken te hebben over verf voor schoolborden. Nu was mijn plan al lang om U eens te bezoeken, mar ben door ongesteldheid  van 14 dagen lang en nog verhinderd. Nu heb ik 6 stuks klaar staan om te zwarten, en ik verwachtte (?) Uw methode wel eens in toepassing te brengen. Zoudt U ook zoo vriendelijk willen zijn om mij dat recept te sturen en ook op te geven  of de aanmenging met gek. (gekookte?) Olie [onleesbaar - rauwe olie?] of terpentijn moet gaan.

Tot wederdienst bereid verblijf ik in afwachting

 

Ued. Dw. D*. en vriend

W. de Nooij

* Dienstwillige Dienaar

************************

een paar komma's heb ik vervangen door punten! Dries

Piet 08.02.o2 , vader Willem 07.02 , Ko 08.02.30 Zwerus 08.02.24

Macostan 

Na de eerste wereldoorlog, in 1919 werd door Willem en zijn Zoons Piet 08.02.22 en Zwerus 08.02.24 , besloten  de verf die ze ’s winters al maakten voor eigen gebruik, en voor de verkoop, meer industrieel te gaan maken. Willem werd commissaris, zoon Ko 08.2A.28H kwam hier later ook bij en hield zich met de fabriek bezig. Voor de particuliere verkoop werd drogisterij het Gouden kruis opgericht, waar Zwerus zich speciaal mee zou bemoeien. De dagelijkse leiding kwam in handen van jongere zus Cor, bijgestaan door Johannes van Kasteel, later winkelchef, die er zijn 40 jarig jubileum zou halen.

De verffabriek werd Macostan genoemd, naar de voornamen van de vrouwen van de drie broers: MAria, COSTera ANna      

Jongste zus Anna deed tot haar overlijden in 1 949 de boekhouding, inkoop en het secretariaat.

In 1929 werd Macostan een B.V.  Willem deed een stap terug maar bleef commissaris.

In 1934 overleed oudste zoon Pieter 08.02.22, een enorme slag voor gezin, familie en voor de bedrijven.

In 1939 (60 jaar na de oprichting) werd, door de zich uitbreidende verfproductie, het Schildersbedrijf W. de Nooi en Zonen verplaatst naar Brouwerstraat 5.

Later is daar de Doe-het-zelf zaak van David (zoon van Pieter 08.02.22) bijgekomen. Deze zaak heeft bestaan tot 1978.

In 1929 werd Macostan een B.V.  Willem deed een stap terug maar bleef commissaris. (Johan de Nooij, bron 4)

Overdracht bedrijf in 1919

van afschrift P. de Nooij

 

Wij ondergeteekenden Pieter de Nooij en Zwerus de Nooij schilders te Ede nemen door onderteekening dezes de verplichting op ons te zullen uitkeeren, vanaf den eersten Januari negentienhonderd negentien, aan W. de Nooij te Ede, gedurende zijn leven, de som van vijftienhonderd gulden per jaar en wel ieder voor de helft en samen voor het geheel, terwijl de rechtverkrijgenden in de firma W. de Nooij en Zonen deze verplichting evenzoo zullen moeten aanvaarden of mede aanvaarden.

Wanneer de winst, welke gemaakt wordt in de zaak W. de Nooij en Zonen per kalenderjaar minder mocht bedragen dan driemaal vijftienhonderd gulden, dan zal het uit te keeren bedrag het derde gedeelte van de gemaakte winst niet te boven gaan. Bij overlijden van vader W. de Nooij zal deze verplichting tot uitkeering stilzwijgend overgaan op Moeder de Nooij gedurende haar leven.

De som die vanaf één Januari negentienhonderd negentien uitgekeerd is of nog uitgekeerd moet worden zal tesamen minstens tweeduizend driehonderd gulden moeten bedragen.

De termijnen van uitkeering zal door W. de Nooij worden bepaald.

Tot het verkrijgen van deze uitkeering doe ik W. de Nooij door onderteekening dezes algeheele afstand van het mij toebehoorende derde gedeelte in de eigendommen als anderszins in de firma W. de Nooij en Zonen en draag ik deze in zijn geheel over aan P. de Nooij en Z. de Nooij tesamen en ieder voor de helft.

Gedaan, goedgekeurd en geteekend te Ede

op den derden October negentienhonderd achttien.

(handtekening)

  1. de Nooij
  2. de Nooij
  3. de Nooij

(Overgetypt door W Biesmond LETs – tegen vergoeding sleutels)

afspraak 1921 betaling 1500 p jaar

Ondergeteekenden:

  1. Pieter de Nooy, gediplomeerd meesterschilder,
  2. Zwerus de Nooy, gediplomeerd meesterschilder en
  3. Jacobus de Nooy, verffabrikant

Allen wonende te Ede

verklaren zich over en weer jegens elkander en tegenover hunnen vader den Heer W. de Nooy te Ede, te verbinden om – gedurende het bestaan der vennootschap onder de firma: W. de Nooy en zonen, gevestigd te Ede, opgericht bij akte den 10 Februari 1921 door notaris Fischer te Ede, verleden – aan hunnen genoemden vader), wekelijks uit de kas dier vennootschap, waarvan zij ondergeteekenden de eenige firmanten zijn, te zullen betalen een bedrag van dertig gulden, F * ingaande den

Ede 11 Februari 1921

(handtekeningen)

  1. de Nooij
  2. de Nooij
  3. de Nooij

In de kantlijn:

en zoolang hun moeder leeft bedenkt? dezelfde verplichting (3 handtekeningen)

*  F bedoeld is een bedrag van vijftienhonderd gulden per jaar (3 handtekeningen)

Willem (07.02) was niet alleen een goede handwerksman, maar ook een ondernemer en een sociaal voelend mens, die goed met zijn personeel kon opschieten. Maar hij verlangde ook van zijn personeel dat ze netjes gekleed en met gepoetste schoenen naar de klanten gingen. Eén der eerste knechts was Willem Hazeleger uit de Bunschoterweg, 13 jaar oud, die op 5-4-1941 zijn 60-jarig! jubileum zou vieren. 

beroepsziekte door verf

Willem was vanaf zijn 33e jaar helemaal kaal, een beroepsziekte, veroorzaakt door koper- of lood houdende verven, waarschijnliijk loodwit.

Hij droeg een pruik die hij alleen in bed verwisselde voor een slaapmuts. De kleinkinderen probeerden hem weleens zonder pruik te betrappen, als hij zijn slaapmuts in bed afdeed, maar dat lukte nooit. (bron Johan de Nooij)

De dochters Mien, Cor en Anna verzorgden eerst moeder Maria en later ook vader Willem. Zij waren dus ook wel blij als hij even ophoepelde Hij had een eigen werkplaatsje bij verffabriek Macostan in de Grotestraat 11, op 250m lopen, waar hij tientallen schilderwerkjes (mooie trouwens!) knutselde, zoals beschilderde toiletrollen (pennenstandaards), sigarenkistjes met Oost-indische kers, en vele stillevens en bosgezichten. (Johan de Nooij, bron 4)

Een paar foto's van zijn schilderijen staan op pagina 07-05

verder en terug lezen

naar pagina dN gen 07-1

naar pagina dN gen 07-2

naar pagina dN gen 07-4

naar pagina dN gen 07-5

naar pagina dN gen 07-6

Familiekroniek - met verhalen over Willem  de N en Maria D

Familie kroniek foto's Willem  de N en Maria D

Familiekroniek - herinneringen van dochter Marie aan haar vader Willem 

als je na de verhalen over Willem en Maria doorklikt naar de volgende pagina, kom je op een pagina met foto's 

 

stamboom Maria Doornebal

naar 8e generatie - na deze pagina 11 aparte pagina's van zoons en dochters Willem en Maria