dN gen 07-2

De Nooij. 7e generatie. Willem dN en Maria Doornebal

foto's en verhalen , oa over de Doleantie

 

inhoudsopgave (globaal) van deze pagina
   
personalia dN gen 07-1
Geboren Overeem, geecht bij huwelijk ouders dN gen 07-1
opvoeding door grootouders dN gen 07-1
2e huwelijk moeder dN gen 07-1
   
Maria Doornebal, Utrechtse muts, Veluwse muts dN gen 07-2
Over Maria Doornebal dN gen 07-2
liefdesbrief 1878 dN gen 07-2
Recept tegen schurft dN gen 07-2
aanstelling bij de raad van beroep Ongevallenverzekering 15-5-1903 dN gen 07-2
40 jaar getrouwd dN gen 07-2
   
Verfhandel en schildersbedrijf 1908  dN gen 07-3
Firmanten Fa W. de Nooij 1927        dN gen 07-3
Overdracht bedrijf 1919                        dN gen 07-3
Afspraak 1921 en betaling p jaar  dN gen 07-3
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-3
   
Doleantie 1887 en toespraak ivm 50 jaar doleantie, uit de NH kerk gezet 1895 dN gen 07-4
gestenigd na doop van Jan dN gen 07-4
Uit NH kerk gezet dN gen 07-4
Herdenking 50 jaar Doleantie  (1937) dN gen 07-4
   
Enveloppen, brieven dN gen 07-5
overlijden Maria en Willem dN gen 07-5
afscheidsbrief van Willem aan zijn kinderen 1933 (zeer gelovig) dN gen 07-5
Schilderijtjes  (door Willem geschilderd ) dN gen 07-5
   
in memoriam en herinneringen (1963 en 2006) dN gen 07-6
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-6
   

Hierboven portetjes van Willem de Nooij (geb 1853) en Maria Doornenbal (geb 1857)  07.02; Maria Doornebal met Utrechtse knipmuts. De handgeschreven tekst is van hun kleindochter Maria (Rie) Snoek geb 1918, dochter van Govert Snoek en Maria de Nooij 

Maria Doornebal 07.02 met Veluwse muts; links  en dochters Mien en Maria ; rechts: getekend door haar zoon Zwerus dN (1910)

Maria Doornebal

Maria werd geboren op 11 mei 1857 in Doorn.

Haar ouders waren Pieter Doornebal en Jannetje van Harten. Pieter was een welgestelde boer die o.a. paarden fokte en een boederij bewoonde in de buurt van Huize Doom.

Jannetje van Harten werd in Lunteren geboren op 30 augustus 1829. Zij vertrok in 1852 naar Doorn waar zij

dienstbode werd op de boerderij van Doornebal.

Pieter had een aantal zonen en een dochter Koos genaamd.

Toen Pieter's vrouw stierf hertrouwde hij met Jannetje en uit dat huwelijk werd Maria geboren.

Maria ging regelmatig logeren bij haar grootouders van Harten in Lunteren en leerde toen Willem de

Nooij kennen. Omdat Maria nog wat jong was (18) wilde men nog enkele jaren wachten alvorens te gaan

trouwen.

Op 6 februari 1880 trouwden ze dan in de Ned. Herv. kerk te Doorn. Het huwelijk werd ingezegend door

Ds. Montijn. Bij deze dominee was Maria 2 jaar in de huishouding geweest.

Maria droeg in Doorn altijd de Utrechtse muts, maar na haar huwelijk legde ze die af en ging zij over naar de

Veluwse knipmuts die zij tot het eind van haar leven heeft gedragen. Dit is mij door tante Cor de Nooij (08.02.31) in de

negentiger jaren verteld.

Tante Koos, Maria's halfzuster, kwam regelmatig in de Torenstraat logeren. Als kind waren wij niet gelukkig als

wij haar moesten kussen want zij had een behaarde pukkel op haar wang en daar griezelden wij van.

Ik kan mij nog goed herinneren hoe ik als het winter was en tante Koos logeerde in Ede, van mijn moeder onze

warmwaterstoof naar de Torenstraat moest brengen.

                              Zwerus de Nooij (zoon van Willem en Maria)

Johan de Nooij vertelt: (bron 4)

Overigens werd deze relatie door de fam. Doornebal eerst niet goedgekeurd; zij waren rijke, zelfstandige paardenboeren (Pieters vader had zelfs nog paarden gefokt voor de "grande armee" van Napoléon) en vooral de broers van Maria keken neer op Willem, die maar "verver" was. Het gevolg was: ruzie tussen Willem en die broers. Door die broers is de verhouding tussen Willem en Maria een tijdje ‘uit’ geweest. Later waardeerden ze hem wel, en vroegen hem zelfd om raad!

Willem werd  huis- en rijtuigschilder en trouwde (na een verloving  van drie jaar) met Maria,  in  de hervormde Maartenskerk in Doorn.

Willem en Maria kregen 6 zoons en 6 dochters (waarvan het eerste meisje overleed op 4 jarige leeftijd) en later 51 kleinkinderen.

Alle zoons mochten  doorleren op de Ambachtsschool, de meisjes konden altijd in de huishouding helpen...

Kleinzoons die ook Willem heetten hadden een streepje voor bij hun opa.

Wim Snoek, Govertzoon, vertelde dat hij kwaad kon doen bij opa. Soms kreeg hij voor zijn verjaardag een zelfgemaakt schilderijtje, bijvoorbeeld een boerderij. Het jaar daarop vroeg het schilderijtje tijdelijk terug. Toen Wim het weer terug kreeg hadden de schapen gelammerd en de moeder had er een paar kinderen bij.

 

Opa Willem had gevoel voor humor. Wim, Govertzoon klaagde een keer dat de krielkipjes geen eieren legden. De keer daarop dat opa Willem in Renkum kwam, had hij een dubbeldooier bij zich van zijn eigen kippen en legde dat stiekem in het leghok. “Hoe gaat het met je kippen, Wim?” En toen Wim vertelde dat ze nog steeds niet wilden leggen, zei opa “ Ik heb ze toch speciaal horen tokken, hoor Wim, ik zou maar eens gaan kijken!”

Opgetogen kwam Wim terug met het reuze ei, de volwassenen hadden natuurlijk enorme pret.

brief 1878 van Willem aan Maria

brief uit 1878 van Willem de Nooij, geb 1853 aan zijn minnares Maria Doornebal. Ze trouwden in 1880. Ria Snoek, geb 1954, Johandr leende deze kopie in maart 2008 van haar tante M. Snoek, Govertdr, geb 1918. Overgetypt door Ria Snoek, geb 1954, Johandr,

**********************************

Waarde en zeer geliefde minnares!

Daar deze dag een dag is die wij niet onaangeroerd kunnen voorbijgaan en ik in persoon niet bij U kan zijn vóór morgen, zoo feliciteer ik U bij dezen wel met

uwe verjaardag en wensch U dat de Heere U nog vele jaren zal sparen en leiden op den weg des levens en U en ook mij eens in genade aanzien, opdat wij eenmaal voor Zijn aangezicht zonder verschrikken mogen verschijnen, dat is mijne hartewensch en nu mijn lief ik heb Uwen brief in gezondheid ontvangen en ook die van U gezien, ik hoop U morgen in persoon te feliciteren, en wel met de middagtrein aankomende.

U hebt mij een brief gestuurd met zulk een mooi stempel aan het hoofd…. dat ik het niet kon nalaten om ook hier iets bij te voegen, toepasselijk op onze verhouding  omtrent elkander. Ziet eens of gij  het kunt begrijpen en het weet te plaatsen.

 

Nu mijn lief, hier zal ik het  bij laten.

Dan bij welzijn tot morgen

Zoo verblijf ik met achting

Uwe Zeer liefhebbende

Minnaar

Willem de Nooij

Breukelen 11 mei 1878

Foto ca 1906?? Willem de Nooij (geb 1853) met  Maria Doornebal (geb 1857) en hun kinderen:  staand vl.nr. Piet (geb 1883 08.02.22), Jan (geb 1887 08.02.25), Zwerus (geb 1886, 08.02.24), Hendrik  (geb 1891, 08.02.27) zittend: dienstbode, Cor (geb 1898), Wim (1895  08.02.29), Willem de Nooij en Maria Doornebal  07.02, Bets (geb 1884 08.02.23), Joahnna  (geb 1900 08.02.32), Ko (geb 1897 08.02.30),  Maria (geb 1893 08.02.30), Mien (geb 1889 08.02.31)  Bron foto: Roelie Wilms, ingescande dia's van haar vader Berend Wilms; Roelie is, kleindr van Hendr de Nooij en Anna Brunink

foto 1903. Marie - 08.02.28, vader Willem, Cor - 08.02.31 - Wim - 08.02.29, Anna 08.02.32, moeder Maria Doornebal, Ko 08.02.30

Mien 08.02.26 - Zwerus 08.02.24 - Bets 08.02.23 - Piet 08.02.22 - Jan 08.02.25 - Hendrik 08.02.27

(gezinsblad van Dick Snoek)

Foto hierboven Willem de Nooij 07.02

Willem was al 80, toen hij toen hij een heup had gebroken bij het dakgoot schoonmaken. Hij vroeg de dokter of hij weer helemaal goed zou kunnen lopen. Toen de dokter een bedenkelijk gezicht trok, concludeerde Willem droog: "dan zal ik dus mijn hele leven verder mank blijven lopen".  (Johan de Nooij, bron 4

Foto's hieronder:

Piet de Nooij 10.02.13

Onlangs heb ik de schilderijen van ons aller voorvader Willem de Nooij en voormoeder Maria Doornebal laten restaureren. Ze zien er geheel opgefrist uit en kunnen weer een generatie mee. Het scheelt natuurlijk, dat wij niet roken. (...) Het paar hangt weer in mijn 'Veluwse hoekje' op mijn studeerkamer; niet een plek waar we onze kleinzoon zullen neerleggen, want beide voorouders maken toch wel een intimiderende indruk op kleine kinderen, als ik het zo mag uitdrukken.

Antwoord van Johan de Nooij (Jacobuszoon): Goed idee om deze te laten restaureren. Ik weet niet wie ze geschilderd heeft. Oom Zwerus misschien? Die kon dat goed! Of jouw Opa Piet? (Dat was natuurlijk het goedkoopst!). 

Foto's in  febr 2012 gekiekt door Ria Snoek, geb 1954, in het huis van Pieter de Nooij (10.02.13, Zoon van Menno Anthonie); Pieter erfde de schilderijen van zijn moeder  (09.02.05); hij meent dat zijn ouders het indertijd van tante Costera kregen (08.02.24, weduwe van Zwerus)

Recept tegen schurft

Teksten in het handschrift van W. de Nooij

(ik heb de spelling en de vaak afwezige interpunctie van de schrijver niet gewijzigd. De bijna overal ontbrekende hoofdletters aan het begin van een zin heb ik toegevoegd - Dries Touw.)

Recept

          Er is een ziekte die aan het lichaam aankomt, door besmetting, en wel deze genaamd (Crets) of schurft, die zich doet uitkomen aan het menselijk lichaam. waar het witte en roode vleesch afscheid, (ook aan verborgen plaatsen) en in de gewrigten en tusschen vingers en teenen, die veroorzaakt ondragelijke jeuk en openbaart zich in ontelbaar kleine waterblaasjes. Deze dan is door schrijver dezes (16 jaren oud zijnde) genezen. met het volgende mengsel n.l.

1 deeltje Arcenekum                ) in reuzel. zwaar vergif

1    “       levende Kwito            )

1    “       Spaans graan

fijn gevreven in raapolie op (een steen of glas) dooreengemengd en neme daarvan bij het nabedgaan een hoeveelheid als een kleine erwt, en vrijve dit in de ballen van de handen, zoolang dat het geheel ingewreven is en dekt de handen dan af met handschoenen

Men zal dit 3 weken doen of 4, en zal bij zes dagen al verdoving merken en dan geheele verdwijning. Alleen een paar maal bij weersverandering. eenig nalaatsel dat vanzelf weer verdwijnt.

(Goed Sukses) (van een oude Schaapherder)  1870.

proces verbaal van beediging - aanstelling bij de raad van beroep Ongevallenverzekering 15-5-1903, als vertegenwoordiger van de werkgevers

en een verlenging van het dienstverband op 3-9-1906 en 13-9-1915

1905. Ter gedachtenis aan het Zilveren feest onzer geliefde ouders, Soli Deo Gloria, 25 jarige echtvereniging van Willem de Nooij en Maria Doornebal 6 febr 1880 - 6 febr 1905, Wilhelmina 08.02.21, overl , Pieter 08.02.22, Johanna Elisabeth 08.02.23, Zwerus 08.02.24,  Jan 08.02.25, Wilhelmina 08.02.26, Hendrik 08.02.27, Maria 08.02.28, Jan Willem 08.02.29, Jakobus 08.02.30, Cornelia 08.02.31, Johanna Gijsbertha 08.02.32. Het tableau is gemaakt door zoon Zwerus (toen 19 jaar)  (foto gemaakt tijdens familiereunie apr 2009 door Ria Snoek, geb 1954)  

Tante Koos was halfzus Maria Doornebal, dochter van Pieter Dornebal en 1e echtgenote 

Pieter 08.02.22, Johanna Elisabeth 08.02.23, Zwerus 08.02.24,  Jan 08.02.25, Wilhelmina 08.02.26, Hendrik 08.02.27, Maria 08.02.28, Jan Willem 08.02.29, Jakobus 08.02.30, Cornelia 08.02.31, Johanna Gijsbertha 08.02.32.

vader Willem 07.02 en moeder Maria 07.02

 

advertentie in de krant ivm 40 jaar getrouwd.

Familie de Nooij 6 februari 1920 (40 jarig huwelijksjubileum)Volgens Johan Snoek geb 1920 Govertzoon: Zittend van l.n.r: Cor (geb 1898 08.02.31), Bets Wilms-de N (geb 1884 10.02.23), Willem de Nooij (geb 1853 07.02) met Maria Doornebal (geb 1857 07.02),  An (geb 1900 07.32) (ongetrouwd), Marie de Nooy- Mulder (x Piet 08.02.23) staand van l.n.r.:Anna Brunink  08.02.27 (x Hendrik), Hendrik de N (geb 1891 08.02.27, An Snoek (verloofde Ko dN) en Ko de Nooij (geb 1897 08.02.30), Hendrikus Wilms (x Bets 08.02.23) , Jan de Nooy (geb 1887 08.02.25) en Cor Weeda (x Jan), Mien de Nooy (geb 1889 08.02.26), Zwerus de Nooy (geb 1886 08.02.24) en Costera de N-Cozijnsen 08.02.24(x Zwerus), Maria de Nooij (geb 1893 08.02.28) en  Govert Snoek, Marie Legemaat (toenmalige verloofde van oom Wim) en Jan-Willem (Wim) de Nooy (1895 08.02.29), Piet (geb 1883 08.02.22) oudste zoon in de familie de Nooij en oudste broer van je grootmoeder. Piet was de  actiefste van het groepje de Nooy-kinderen, was ook aardig, directeur van 2 bedrijven, kerkbestuur, schilderde enz. 

zie ook verhaal van  Ko over zijn broer Piet 08.02.22  en van Rie Snoek 08.2A.22-02 Piet de Nooij.

Bron foto: Roelie Wilms, ingescande dia's van haar vader Berend Wilms; Roelie is, kleindr van Hendr de Nooij en Anna Brunink 

 

verder en terug lezen

naar pagina dN gen 07-1

naar pagina dN gen 07-3

naar pagina dN gen 07-4

naar pagina dN gen 07-5

naar pagina dN gen 07-6

Familiekroniek - met verhalen over Willem  de N en Maria D

Familie kroniek foto's Willem  de N en Maria D

Familiekroniek - herinneringen van dochter Marie aan haar vader Willem 

als je na de verhalen over Willem en Maria doorklikt naar de volgende pagina, kom je op een pagina met foto's 

 

stamboom Maria Doornebal

naar 8e generatie - na deze pagina 11 aparte pagina's van zoons en dochters Willem en Maria