SN register

Register van de familie Snoek te Gorinchem

boven: kaft 

rechts: pagina 2

Register van de familie Snoek te Gorinchem  (blz 3, 5, 6)

Samengesteld en uitgegeven door Jacobus de Nooij te Ede  (geb 1897, zoon van Willem de Nooij, geboren te Lunteren, 23-10-1853 en  Maria Doornebal, geboren te Doorn, 11-05-1857

=========

(Inleiding )

Lieve en  beste Snoeken en aangetrouwde Snoeken.

Wanneer men als jonge man (22) in de familie Snoek komt, (6‑9-19: verloving met Anna Neeltje Gerredina) en je hoort zo van tijd tot tijd hoe geworteld de familie is in Gorcum, dan maakt dat natuurlijk indruk, maar meer ook niet.

Nu zo'n halve eeuw later is de interesse wat gewijzigd. De stugge drang, die ons allen in het zakenleven bezig hield, de oorlogsjaren en de wederopbouwperiode, zij waren alle beheersende factoren die het achteromzien onmogelijk maakten, zonder bekend te zijn met een goed spreekwoord: "omzien is der hazen dood", maar meer in de zin van omzien in verwondering.

En nu kwamen wij tot omzien n.l. door een bezoek aan het Pastorie‑kasteel- herenhuis te Schelluinen. In het zeer oude metselwerk waren duidelijk twee zandstenen van afwijkende maat te onderscheiden,

de een met een afbeelding van een snoek met de nodige omrandingen + inscriptie: "In 't water clouck",

de andere steen met het wapen zoals het titelblad aangeeft zonder helmteken en Riddermantel. Alleen ‑ en dit is het voornaamste ‑ het wapenschild.

In het verleden meende iedere burger, die een openbaar ambt bekleedde, zich te moeten voorzien van een wapenschild. In het archief van Gorinchem trof ik de volgende wapens aan van

Snoec Gand. (nu België);

Snoeck Brabant als op voorpagina;

Snoeck Holland, vrijwel identiek met Brabant ;

Snoeck Amsterdam: rechter staande helft met een snoek, links een wolfsklauw

Snoek ‑ ook in Holland ‑ 3 sterren, 2 balken;

Snoek Utrecht, 3 snoeken;

Snoek  Leeuwarden, 2 gekruiste sleutels + rechts heraldische roos + vliegende vogel, in de top een ster en

onderaan een snoek; enz. enz,.

Snouck met 4 kwartieren + 2 bisschopskruisen;

Snouck Dordrecht, adelaar met hart van Franse lelie;

Snouck Hurgonje, 4 kwartieren + middenstuk Franse lelie.

 

Al met al was dit meer dan genoeg en zij die hiervan meer willen weten, verwijs ik naar het "Ned. Adelsboek" uitg. N.V.W. P. van Stockum en Zoon. Niet in de handel, maar in de meeste musea ter inzage. Daarin staat o.a.:

 "Jan Snoek, begin 15e eeuw in Gorinchem

waar zijn nakomelingen gedurende 4 eeuwen onafgebroken deel hebben uitgemaakt van de stedelijke regering".

 

In oudere generaties komt zowel de schrijfwijze Snouck als Snoeck voor. Bij Kon. Besluit van 9 April 1839, No. 85 werd Matthias Adriaan Snoeck verheven in de Nederlandsche adel.

boven: register pagina 1

Wapen:

Effen groen met een hermelijnen schildhoofd en in een gouden vrij kwartier een groen geknopte en groen gepunte rode roos.

Een gekroonde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord met gouden tralies; om halsgedeelte een gouden snoer waaraan een gouden medaillon met groenzilveren helmkleden.

Helmteken:

Een verticaal geplaatste snoek van natuurlijke kleur met kop naar beneden tussen een gouden vlucht.

Schildhouders:

Twee gouden griffioenen met de staart tussen de achterpoten doorgaande alles rustende op lichtgrijs blauwe console.

Wapen van sinopel (groen) schildhoofd van zilver met 5 hermelijnen en een vrij kwartier van goud beladen met een roos van keel (rood) gepunt van sinopel (groen) .

 

Bij de foto staat de volgende tekst:

162 Taff:

Geneologia of Stam Taff van het gesleght van Snoeck.

Voerende tot haar waape op eenderde doorsneede groen veld en de Regterhoek een goude canton met een Roode Roos en voort een zilverveld met vijff  hermelijne  3 boove en twee onder.

Het geslaght van Snoek is een van het alderoutste en aanzienlijkste geslaght van Gorinchem welke eertijs voor de Reformatie en ook tegenwoordig in deszelfs Stad bekleed hebben de Eerste Arnpten zoo opt Raadhuys als n in de kerk welke familie oorspronkelijk zoo zijn uyt Duyts of Cleefsland on zulx. zoo juyst niet zonder Reede zijn wanneer men ziet de opregtingh der Ridder ordere of het gezelschap der Foels of zotten bij Adolf graave van Cleef in den Jare  1381 en getykend bij de gemelde Graaf nevens zes en dertig Ed perzoone en gezegeld Ider met Een Eyge zeegel alwaar gevonde werd in ordere Adolf Graaf van Cleef n:n grave van Meurs  It : Dirck van Eijl die Heere van Meege, Arend Snoeck (ende) Maar vermits hiertoe ontbreekt het zeegel tot bewijs kan een igeliik daar van zijn gevoele hebbe zich anderzins hier  over breeder, Simon van Leuwen in zijn Batava Illustrata Pag 968. Den Heer Teys do Langeeen groot genealogist is van gevoele en stelde De familie van Snoek oorspronkelijk uyt den Huyse van Broeckhuyse.; groote en oude Edelwyde van Gelderland en zulx zoude ook wel konne zijn wanneer men tussen het wape van de Snoeke en Broekhuysen en wijni onderschijt ziet hier omme het zelve hier ondel gesteld. Men vind dan het aldereerste in Gorinchem bekent.

 

Uit deze foto, als begin van 6 Taff‑tafels in het Gorinchemse archief kan men het aanvangsjaar op 1456 stellen.

De 5 andere tafels leverden stof tot de volgende aantekeningen,  en ‑ een teleurstelling!

 

Het is mij n.l. niet gelukt een verbinding te vinden van op deze Taff of tafels vermelde families Snoek en ‑ van heden af opgebouwde stamboom op bladen l t/m 16.

Aangezien ik een leek ben in deze archiefzaken bepaal ik mij tot enige fragmenten en markante gegevens. Dit alles is dus ‑ het zij met nadruk vermeld ‑ illustratie. Geheel verantwoorde documentatie is te vinden op genoemde bladen l ‑ 16.

 

1456. Hendrik Snoeck Schepen der stad Gorcum was onder de gebannen burgers met zijn broer Adriaan Snoek door of van Philippus van Bourgonje omdat; " zij het recht der visscherij beschermt hadden tegen die van Woudrichem, maar door diezelfde Philips van Bourgonje weder hersteld in 1554?"

Dan nog een Cornelis Snoek die priester is en canonik der St. Maartenskerk. Zijn broer was stadssecretaris.

Dan volgen diverse Jannen en Jacob Jansz.

Philips II (als graaf v Holland) benoemde hem als burgemeester: 1542‑1579. Onder dit bestuur werd de nieuwe haven of de Merwe "doen graven".

Dan volgen diverse Snoecken met de reeds eerder genoemde functies w.o. ook die van lakenkoper en bierbrouwersgezel.

In 1564 trouwt Matthijs Snoek met Elisabeth van Broeckhuyse waardoor het familiewapen uitgebreid wordt met 5 hermelijnstaarten op zilveren veld. Opvallend vaak ziet men dezelfde naamgeving: n.l. Matthijs  en Johannes of Jan.

De kindersterfte blijkt hoog te zijn de eeuwen door, doorgaande tot begin dezer eeuw. Zie daartoe de geslachtslijst op blad 2.

 

Anna Snoeck trouwt in 1665 met: Petrus Couwenbergh, predikant op Loevestein.

Engelina Snoek trouwt in 1685 met Jacob van Reets en ten 2en male met Nicolaas Treure.

François Snoeck kerkmeester der Roomse kerk "in Abrahams schoot".

Wat zegt U van:  Beleken Snoek en Louwnrens Snoek sterft vrijer.

Ene Matthijs Snoeck (geb:1737) sterft te Leiden in 1788. Diverse hoge functies bekleedde hij en liet 13 kinderen na. (Zoek die Leidse tak maar eens uit!).

En tenslotte:

Napoleon ontsloeg een Snoek uit zijn openbare functie wegens  .... oranjegezindheid.!

 

Willem Antonie Snoek geb. te Leiden 1774 stierf in 1830 te Heusden.

Zijn broer Samuel, lid der Staten‑Generaal, verwierf de kon. vergunning tot het voeren van de naam: Snouck van Loosv

en zijn broer Vincent Snoeck van Tol vergenoegde zich met deze afwijking of toevoeging.

Ik kwam een meisjesnaam tegen: Nivine.

Er is nog een Snoeck rechtsridder van de Duitse keizer Johanniterorde. Cornelis Snoeck ‑ opperkoopman in Rade van Justitie, door enige weggelopen slaven overvallen en zodanig gekwetst dat hij op 8‑5‑1674 overleed.

Nog een Snoeck die geld leent, krijgt een verstekvonnis en  geeft geld aan de kerk.

Een bekende klank: Gerrit Lambert Snoek huwt 8‑9‑1881 Reinalda Monshouwer.

 

Aannemende dat .jullie gevoelens van eigenwaarde zeer hoog zijn opgelopen moeten wij toch weer afdalen naar de toestand van heden Mei 1977.

Niemand zal kunnen beletten een wapenschild als familieteken te voeren of te verhinderen dat één of meerderen van U zich de naam Snoeck of Snouck aanmeet. Er is echter wel goedkeuring nodig van H.M. de Koningin.

Wij sluiten deze reeks van beschouwingen en illustere gegevens van het verleden af met het dringende verzoek: ontleen nu of later hieraan geen enkel recht. Hoogstens ontstaat er een prikkel om ‑ wat mij niet is gelukt ‑ nu of in de toekomst de verbinding op te sporen van hetgeen hiervoor is betoogd en in de volgende bladzijden verantwoord is vastgelegd.

 

Met de nasporingen in het Gemeentearchief van Gorinchem en in het Centraal Bureau voor Genealogie te

's Gravenhage stuitte ik op een schaarste aan gegevens die mij deed besluiten alleen uit te gaan van positieve gegevens, zodat de hiernavolgende opstellingen een documentatie vormen, mede ook door mondelinge en schriftelijke mededelingen voor wat betreft de laatste vier geslachten.

boven: register pagina 4

Wapen Snoek 

Foto van het wapen dat oom Ko de Nooij gemaakt heeft  voor zijn familie, gebaseerd op het wapen '162 Taff'  [door Ria Snoek, Johandochter, geb 1954, gefotografeerd juni 2007  in Balkbrug, bij haar oom Wim (Govertzoon, geb 1922)]

besluit

Ten besluite:

Opgewekt en vol goede moed begonnen gevoel ik mij thans aan het einde van een sterk gevarieerde weg gekomen met de neiging van "Rust een weinig".

In veel stille uren (heus) kwamen diverse beelden mij voor den geest waarbij de laatste 60 jaren de meest heldere beelden opleverden (natuurlijk).

Wanneer men analyserend kennis neemt van de diverse data van geboorten en sterven, dan zal men diep onder de indruk komen van het verdriet - gemis en grote zorgen die daaruit voortsproten. Primitieve woningen met een minimum aan sanitair of woongenot en een omslachtige huishouding, als b.v. zich voorzien van water, brandstoffen, (kolen of turf); minimum inzake medische verzorging of inzicht, en dan het grote verdriet bij verlies van man - vrouw - of kinderen. De laatsten meest zeer jong.

Werd men weduwe dan was daar sporadisch een beperkte pensioenvoorziening en geen enkele sociale steun, dan, mondjesmaat bij de kerk. Volgens de Bijbel as dit een maatschappijbeeld, wat tot voor + ¼ eeuw stand heeft gehouden. Voor de jongeren onder ons niet in te denken.

Mijn bezoeken aan het Gorinchemse Gemeente-archief werden steeds interessanter, daar ik b.v. kon neuzen in de originele huwelijksacten.

Ik constateerde hoe gemakkelijk families konden vervreemden van elkaar, daar de ene inschrijving bijzonder nauwkeurig was, maar de getuigen met dezelfde naam  toch hun namen verschillend plaatsten.

Maar op 't laatst zag ik tot mijn grote vreugde bevestigd, wat vooral door schoonzus (tante Nel Snoek) zo met enige eerbied of trots werd verkondigd:  Eén onzer voorvaders was Havenmeester geweest van Gorinchem, en ziedaar: ik vond dat officieel bevestigd in J.,Snoek, maar onze toenmalige Opa V zei, dat zijn grootvader 111 door de Pruisen, die ons kwamen bevrijden van de Fransen, hem na het overzetten over Merwede hadden verdronken, zodat de Fransen van zijn diensten geen gebruik konden maken. Een vorm van: "verschroeide aarde". Anno 1814.

 

Tenslotte: Ik claim geen enkel auteursrecht. Ieder familielid kan over deze gegevens beschikken.

Ik meen daarbij ook in de geest te handelen van mijn medewerksters en -werkers, n.l.

                  

Mevrouw W.H.J.Gerritsen-Harm te Berlicum N.Br.

Johannes Martinus Snoek te Gorinchem

Johanna Goverdina Snoek te Velp

Willen Jurriën Rijksen  te Ede.

 

Zij stelden hun kennis of vaardigheid respectievelijk ter beschikking inzake:

Genealogie - fotografie - montage - typen.

          Hartelijk dank!

 

Een goede raad: houdt nu zelf de veranderingen door geboorten of sterven bij!

En daar mijn indruk steeds is geweest dat de "Snoeken" sterk verbonden waren met de kerk - dus met de dienst van God - wil ik ook met twee Bijbelgedeelten eindigen n.l.

Joel l : 3      "Vertelt daarvan aan Uw kinderen;

                   laten Uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht"

                   En:

Job 8 : 5-9   "Maar indien gij God zoekt, en den Almachtige om genade smeekt, indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis over U opwaken en uw rechtmatige woning herstellen. Dan zal uw vorige staat gering schijnen, maar uw toekomstige staat zeer groot worden. Want doe slechts navraag bij het voorgeslacht, en geef acht om hetgeen hun vaderen doorvorston. Wij toch zijn van gisteren en weten niets; want als een schaduw zijn onze dagen op aarde. "

 

........................    nog geheel passend in deze tijd.

Je man, Jullie zwager - oom en oudoom  Ko

en jullie Vader

Pinksteren 30 mei 1977.