SN 04b Gorc

De Kroniek van Gorcum

documenten van de nadagen van de oorlog rondom de strategisch gelegen vestingstad Gorkum waar Napoleon met zijn leger  het langst heeft standgehouden.

 

1813    18 November.

De stad, door Napoleon de sleutel van Holland genoemd, onder bevel van Commandant Langlois op Keizerlijk bevel in staat van beleg verklaard.

1813    19 November.

De bezetting der stad, 12 a 1300 man bedragende, wordt aangevuld met het 1e en 2e Regiment Nationale Garde van Braband uit Antwerpen.

Generaal Rampon met deze laatste regimenten medegekomen neemt als Gouverneur het opperbevel over bet garnizoen op zich. Langlois blijft Stadscommandant.

1813    l December.

Het land om de stad over een breedte van een half uur gaans onder water gezet.

1813    3 December.

De poorten der stad worden finaal gesloten en verlof tot uit­tocht wordt niet meer verleend. De voorposten raken op den Arkelschen dijk slaags met de Kozakken.

1813    5 December.

's Keizers verjaardag op hoog bevel gevierd met eene groote parade van het garnizoen, een door verschillende autoriteiten bijgewoond Te Deum, het uithuwelijken van een rosière en eene illuminatie.

1813    15 December.

De  stad is  aan  alle zijden  door de geallieerden ingesloten.

1813    16 December.

De compagnie Hollandsche Nationale Garde van het regiment van Texel ontwapend, buiten dienst gesteld en gebruikt voor arbeid aan verschansingen.

1813     28 December.

Eerste beschieting der stad door de geallieerden.

1814     22 Januari.

De stad gebombardeerd.

1814    23 Januari.

De stad wordt in den naam van den Koning van Pruisen opgeëischt. Generaal Rampon wijst den eisch onvoorwaar­delijk af.

1814    24 Januari.

De stad gebombardeerd. Vergeefsche pogingen van den Muni-cipalen Raad en den Maire bij Generaal Rampon om de stad

over te geven, en bij Generaal Zielinsky om het beleg op te breken.

1814    25 Januari.

Aan een aantal vrouwen wordt verlof tot uittocht uit de stad verleend. Zij worden door de belegeraars teruggewezen.

1814    26, 27, 30 Januari.

De stad gebombardeerd.

1814    30 Januari.

Drie kruitkisten op den Pelwal ontploffen door het bombar­dement; de pelmolen zeer gehavend; 17 dooden en 7 gewonden.

1814    4 Februari.

Generaal Rampon capituleert in de Pastorie te Schelluinen. De legpenning op deze capitulatie betrekking hebbende is in het museum aanwezig.

1814    17 Februari.

De Fransche Adelaar wordt van den toren weggenomen, waar bij sedert 17 December 1813 prijkt.

1814    20 Februari.

De stad aan de geallieerden overgegeven. Uittocht der Fransche bezetting.    De    regeeringspersonen    van    den    eed   aan   den

Franschen Keizer ontslagen en weder in hun ambt bevestigd als „Provisioneel Bestuur der Gemeente".

De  aanvaarding  der  Souvereiniteit  door  Willem  I  van de pui van het stadhuis afgekondigd.

De stad   herneemt  hare plaats onder de vrije Nederlandsche steden.

terug naar pagina 42 generatie SB gen 04