SN gen 04

Johannes Snoek 1764 – 1814 04.2A en Cornelia ‘t Hooft  1765-1837

  • Johannes Snoek
  • geboren/gedoopt te Gorinchem 26-10-1764 (zie dooparchief);   overleden te Gorinchem 21-3-1814 (bron overlijdensacte) 
  • Godsdienst : Gereformeerd   Beroep:   Havenmeester
  • oo te Gorinchem 8.11.1786
  • Cornelia ‘t Hooft geb 14-08-1765  (bron Jan Snoek)  8-11-1786 Gedoopt op haar trouwdag, zie  doop-archief); overleden   te Gorinchem 22-11-1837

dochter van Pieter   't Hooft  en  Adriana Reekwiem (Requiem) ;  leeftijd bij overlijden: 72 jaar oud; beroep Tapster. 

uit dit huwelijk gedoopt te Gorinchem 8 kinderen o.a. Johannes 8.8.1805 05.2A

Doop archief - Cornelia 't Hooft.

Gedoopt op haar trouwdag. Mogelijk was ze buitenkerkelijk en moest ze dopen om met Jan (in de kerk) te kunnen trouwen

BIOGRAFIE van JOHANNES (JAN) SNOEK en CORNELIA ‘T HOOFT

(dit bestand is door Dick Snoek gemaakt, na toezending van de bestanden die ik (Ria Snoek) van Jaap Meijer kreeg)

 

1764 26 oktober

Johannes Gerritsz (Jan ) Snoek werd geboren als 1e kind van het gereformeerde gezin. Vader was Gerrit Snoek en moeder Maria van Breda.

Bij de geboorte waren getuigen  grootvader  Johannes (Jan) Snoek geboren omstreeks 1712 en grootmoeder  Maria van Helseling, geboren omstreeks 1715 en gedoopt 18 januari 1715 te Gorinchem. Dus de grootvader zou toen ongeveer 52 jaar zijn geweest. Grootmoeder Maria was toen 49 jaar.

1786  19 oktober

Johannes Gerritsz (Jan) ging in ondertrouw met Cornelia ’t Hooft, geboren 14 augustus 1765 te Gorinchem

1786  8 november

De 22-jarige bruidegom Johannes Gerritsz (Jan) en de 21-jarige bruid Cornelia ’t Hooft trouwden voor de kerk te Gorinchem.

1813

1813    18 November.

De stad, door Napoleon de sleutel van Holland genoemd, onder bevel van Commandant Langlois op Keizerlijk bevel in staat van beleg verklaard.

1813    19 November.

De bezetting der stad, 12 a 1300 man bedragende, wordt aangevuld met het 1e en 2e Regiment Nationale Garde van Braband uit Antwerpen.

Generaal Rampon met deze laatste regimenten medegekomen neemt als Gouverneur het opperbevel over bet garnizoen op zich. Langlois blijft Stadscommandant.

zie verder bijlage 04b Gorc

1814

(...)

1814    17 Februari.

De Fransche Adelaar wordt van den toren weggenomen, waar bij sedert 17 December 1813 prijkt.

1814    20 Februari.

De stad aan de geallieerden overgegeven. Uittocht der Fransche bezetting.    De    regeeringspersonen    van    den    eed   aan   den

Franschen Keizer ontslagen en weder in hun ambt bevestigd als „Provisioneel Bestuur der Gemeente".

De  aanvaarding  der  Souvereiniteit  door  Willem  I  van de pui van het. stadhuis afgekondigd.

De stad   herneemt  hare plaats onder de vrije Nederlandsche steden.

1814    21 Maart. - overlijden van Jan

Geschreven door:  Jaap Meijer

 

21 maaart 1814 - overlijdensacte Johannes (Jan) Snoek (49 jaar)

 

In het jaar  agtienhondert en veertien den eenentwintigsten maart zijn voor ons, Johan Hendrik Snoeck, vice President, amptenaar van den burgerlijken staat der Gemeente van Gorinchem, dept. Monden van de Maas, gecompareerd Flip van Goor en Laurens van Gelderen  welke ons verklaard hebben  dat Jan Snoek, oud negen en veertig jaar, Haavemeester, geboren te Gorinchem, gehuwd met Cornelia 't Hooft, overleden is op den een en twintigsten Maart dezes jaars binnen Gorinchem en hebben de Comparanten deze acte nevens ons ondertekend.

 

F van Goor - L van Gelderen - J.B.K. Snoeck

Jaap Meijer vertelt verder:

Daarna ben ik het stadsarchief ingedoken. Daar heb ik meerdere originele documenten van feb-mrt 1814 gelezen (dat is op zich al een ervaring wanneer je van oude boeken en geschriften houdt zoals ik). Het waren documenten van de nadagen van de oorlog rondom de strategisch gelegen vestingstad Gorkum waar Napoleon met zijn leger hier het langst heeft standgehouden. Dus ik wilde wat meer lezen over de (mogelijk?) moord van de Pruisen op onze gezamenlijke voorvader die toen havenmeester was. Ik had ook een andere voorvader of –moeder kunnen nemen, maar Jan (Johannes Gerritsz) Snoek past toch wel bijzonder goed in de familietraditie van de de Nooijen en Snoeken in hun heldhaftige verzet in de oorlog! Ook Tante Rie sprak nog uit haar herinnering over het feit dat hij bij het overzetten van de Fransen (een maand na de capitulatie dus) door de Pruisen verdronken is in het kader van de tactiek van de verschroeide aarde (de tactiek van de verschroeide aarde is een militaire tactiek waarbij in het gebied dat aan de vijand moet worden opgegeven alle zaken van militaire en economische waarde vernietigd worden. De vijand kan hier dan geen gebruik meer van maken, waardoor zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast worden -Wikipidia-).

 

Het familieverhaal is als volgt (volgens mij door mijn grootvader Ko (Jacobus de Nooij, Willemzoon)  in zijn onderzoek in de 70-er jaren wellicht opgetekend): Bij de bevrijding door de Pruisen, hebben de Pruisen hem in het kader van de verschroeide aarde tactiek verdronken. De Pruisen hebben hem in maart 1814 over de Merwede gezet, zodat de Fransen geen gebruik konden maken van zijn diensten.

 

Uit de documenten van gisteren kan ik de moord door verdrinking (nog) en/of een verschroeide aarde tactiek van de Pruisen en/of Fransen niet vaststellen. Ik had slechts kort de tijd en kon maar even een blik op een grote stapel geschriften en boeken slaan. Dat detailonderzoek vraagt dus om meer tijd in het stadsarchief. Of weten jullie er meer van?!

22 maart 1814 

Naast de overlijdensacte, ondertekend door de dienstdoende ambtenaar Johan Hendick Snoeck (de adellijke tak?!) zijn de Resolutiën en notulen van de gemeenteraad van 22 maart 1814 interessant, waarin ik iets over Jan Snoek vond. Kort na de capitulatie van de Fransen (tussen de generaals Rampon en Zielinsky werd op 4 februari 1814 een verdrag ondertekend) trokken de Fransen zich uiteindelijk op 20 februari terug en herneemt Gorkum 'hare plaats onder de vrije Nederlandsche steden' in.

Een maand later dus, op 21 maart overlijdt Jan Snoek en gaat de gemeenteraad voortvarend te werk. Dat blijkt uit dit schrijven waarbij men al op 22 maart (één dag later dus; blijkbaar was de havenmeester van groot strategisch belang) een vervanger had gevonden die de weduwe Cornelia 't Hooft diende te onderhouden: (..) “tot havenmeester te benoemen gelijk benoemd wordt bij dezen de persoon van Brut (!) Kwakernaat (Quakernaat), op zoodanige …. als daartoe staande zijn, met dien verstande echter dat hij verplicht en gehouden zal zijn, aan de weduwe Jan Snoek haar leven lang ’s wekelijks uit te keren eene somma van tien stuivers (..).

Ik heb van dit schrijven een kopie, maar de inkt was na twee eeuwen wel erg vaag (grijs) geworden dus een scan daarvan werkt niet goed.

 

1837     22 november

Cornelia ’t Hooft overleed op 72-jarige leeftijd te Gorinchem. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren.  zie bijlage gen 05a 

 

Apocrief familieverhaal?

Beste Jaap,

Mijn dank voor het verslag van je bezoek aan Gorkum. Vorig jaar zijn Ria en ik er op een middag en avond geweest en ik schreef daar een verslag van maar kan het niet meer vinden. Ria heeft het vermoedelijk nog wel. Of je hebt het misschien al van haar gekregen.  

Dat verhaal over de verdronken voorvader heb ik als apocrief beschouwd, maar blijkbaar is het toch echt gebeurd.  

Alles goeds toegewenst. Met hartelijke groet, je achterneef/oom    Johan. (Johan Snoek, Govertzoon)

********************

Van: ria snoek
Verzonden: zaterdag 12 juli 2008 13:27
Aan: Jaap Meijer
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment): overlijden Jan Snoek 1814.doc, Jaap-kroniek van Gorcum.doc

Beste Jaap

Wat een enig materiaal

Het enige wat ik niet begrijp - de kroniek van Gorcum loopt tot febr

1814 - de bevrijding - en de verdrinking van de havenmeester was in maart  1814 ... dus toen Gorcum al bevrijd was... ???  Of mis ik iets??

Ria

*********************

Onderwerp:

RE: E-mail met bijlage (attachment): overlijden Jan Snoek 1814.doc, Jaap-kroniek van Gorcum.doc

Datum:

Sat, 12 Jul 2008 13:36:35 +0200

Van:

Jaap Meijer

Hoi Ria,

Ja, inderdaad een maand nadat Gorcum bevrijd was. Het  is vooralsnog een heldhaftig, maar nog niet bewezen familieverhaal en vandaar (zoals je vader dat noemde in zijn reactie)  het ook een 'apocrief' verhaal vind.

*********************

Datum:

Tue, 05 Aug 2008 13:45:26 +0200

Van:

Jaap Meijer


Beste Ria (wellicht door jou te mailen aan de andere ontvangers?)

Wat betreft onderstaande mail van Ria n.a.v mijn bezoek aan het stadsarchief in Gorinchem (ik was toevallig voor zaken aldaar en dacht het nuttige en aangename eens te verenigen en heb een aanspreken verhaal van de havenmeester proberen na te speuren) heb ik niet gezegd dat het niet waar is. Alleen heb ik het bewijs nog niet gevonden. Wel zijn overlijdensacte en notulen gemeenteraad etc. in deze turbulente tijd kort na het verdrag tussen de Fransen en Pruisen, zonder echter de expliciete vermelding waaraan hij is overleden. Dus ik sluit me aan bij de constatering van Johan (Snoek) die de verdrinkingsmoord op een apocrief familie verhaal houdt (dat is wat anders dan NIET waar!). Wellicht dat een tweede bezoek aan het stadsarchief de moeite waard is om alle documenten rondom het vertrek van de Fransen en de slag met de Pruisen (goed gedocumenteerd, omdat Gorinchem -onderdeel van de Hollandse Waterlinie). Ik kreeg namelijk veel meer informatie en boeken van de gemeenteambtenaar dan ik in een uur kon verwerken. Wellicht komt het bewijs alsnog op tafel?

Jaap Meijer

Verder lezen 

 

personenlijst Snoek

Familiekroniek 01 - stamboom Snoek gen I-VII

 

bijlage 4a    Kinderen van Gerrit Snoek 03.2A  en Maria van Breda 

bijlage 04b Gorc - Kroniek van Gorcum 

bijlage 04c Gorc - bezoek van Jaap Meijer 2008

bijlage04d Gorc - bezoek Johan Snoek en Ria 2007

 

5e generatie  Johannes Snoek 1805-1890 en Aaltje Machal geb 1808